راهکـارهای مدیـریتی آتــی تــراز خلاقیتی نویـن در شیـوه طراحـی گزارشـات مدیـریتی می باشـد
که علاوه بر فراهم آوردن داشبوردهای گزارشگری میتواند با یک کلیک ساده تمامی گزارشـات
یه صفـحه را فیلتـر نمود و گزارشــات جـدید تولیــد کرد ، از اینرو کاربر بدون احتیاج به کیبــورد
و فقـط با وجود موس تمـامی گزارشــاتی را که نیـاز دارد فقـط با یک کلیــک میتواند فیلتر کنـد.
این محصـول با قابلیت اتصـال به دیتابیس نـرم افزار سپیدار میتواند تمـامـی اطلاعات وارده
در نرم افزار را در قالب گزارشات مقایسه ای و تحلیلی و به صـورت نمودارهای متنوع و قابل
درک برای مدیران شرکتها فراهم آورد

راهکارهای مدیریتی آتی تراز

در خصوص برخی از گزارشات کاربردی و متعدد این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

گزارشات تحلیلی روند فروش یک کالا در بازه های زمانی مختلف
گزارش رفتار سنجی مشتری در بازه های زمانی مختلف
گزارشات فروش بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف
گزارشات مقایسه ای درآمد و هزینه در ماهها و سالهای مختلف
گزارش نحوه ، فاصله زمانی و ترکیب تسویه مشتریان مختلف
گزارشات بودجه فروش و کنترل آن

راهکارهای مدیریتی آتی تراز

قیمت راهکارهای مدیریتی آتی تراز

بسته مالی         بسته بازرگانی       بسته تولیدی

۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان          ۴٫۷۹۰٫۰۰۰تومان        ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان

راهکارهای مدیریتی آتی تراز | گزارشات و نمودارهای مدیریتی سپیدار سیستم | گزارشات مدیریتی نرم افزار حسابداری

دمو رایگان نرم افزار سپیدار سیستم
راهکارهای مدیریتی آتی تراز