عملیات دریافت و پرداخت در نرم افزار سپیدار سیستم PDF

آموزش فوق کلیه مراحل دریافت و پرداخت در نرم افزار سپیدار را توضیح داده و نحوه ثبت چکهای دریافتی و پرداختی و عملیات مختلف آنها را آموزش میدهد

کاربران با آموزش فوق علاوه بر یادگیری فرآیندهای سپیدار سیستم با ثبتهای حسابداری مراحل مختلف نیز آشنا خواهند شد

بخشی از آموزشهای فایل فوق شامل :

۱- توضیح فرآیند دریافت و پرداخت در نرم افزار سپیدار

۲- عملیات چکهای دریافتنی شامل :

الف ) واگذاری چکهای دریافتی      

ب ) وصول و واخواست چک

ج ) نقد کردن چک         

د ) استرداد چک         

ه ) خرج چک

۳- عملیات چکهای پرداختی شامل :

الف ) چک روز و مدت     

 ب ) وصول چک

ج ) استرداد چک

۴- سند حسابداری کلیه عملیات چک

سیستم مالی نرم افزار سپیدار سیستم